تراکت ردیاب

تراکت ردیاب

ارسال شده در: کاتالوگ و تراکت | 0

ردیاب خودرویی و شخصی

بهترین وسیله به منظور مکان یابی انواع
خودرو و مدیریت ناوگان های حمل و نقل
نمایش مکان و مسیر حرکت خودرو از طریق تلفن همراه و اینترنت
خامـوش کــردن خودرو در صـورت سرقـت تنهـا با یک اس ام اس
امکان شنود مکالمات داخل خودرو
تعییـن محـدوده حرکــت خـودرو
دارای باطری پشتیبان جهت تداوم عملکرد هنگام قطع برق خودرو
دارای سـرور آنلایـن برای نظـارت و کنتـرل تردد وسایـل نقلیــه
خامـوش و روشـن کردن خودرو از راه دور با پیامـک
قابلیت نصب دکمه ارسال درخواست کمک و برقراری
تمـاس به شمـاره هـای دلخـواه در مواقـع اضطــراری
قابلیـت ارسـال پیامــک در صـورت حرکـت
خودرو یا افزایـش سرعت از حد تعیین شده